Про відділ

Рішенням 4 сесії 8 скликання Вороновицької селищної ради від 02.03. 2017 року «Про створення відділу освіти Вороновиької селищної ради» було створено Відділ освіти, молоді та спорту Вороновицької селищної ради.

На сесії було визначено місцезнаходження Відділу освіти, молоді та спорту Вороновицької селищної ради, за адресою: 23252, Вінницька область, Вінницький район, селище міського типу Вороновиця, вулиця Козацький шлях, будинок 60. Було затверджено Положення Відділу освіти, молоді та спорту Вороновицької селищної ради.

                                 Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради  у своїй діяльності керується:

Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту’», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини»,Указами і розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, актами відповідних органів місцевого самоврядування, а також положенням про відділ.

           Основними завданнями Відділу освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради є:

 • Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів місцевого самоврядування у сферах освіти, культури, туризму та спорту.
 • Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню якісні послуги в сфері фізичної культури та спорту.
 • Здійснює навчально-методичне керівництво, контроль за дотриманням стандартів освіти в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах.
 • Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів та установ освіти, інших підвідомчих закладів.
 • Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами і творчими організаціями.
 • Здійснює заходи щодо створення умов для відродження розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних народів і національних менших України, всіх видів мистецтва, самодіяльної творчості, художніх промислів та ремесел.
 • Забезпечує популяризацію фізичної культури, спорту та здорового способу життя.
 • Готує проекти розпорядчих актів селищної ради, її виконавчих органів і селищного голови, в т.ч. нормативного характеру.

Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні функції:

 • Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади в сферах освіти, культури, туризму та спорту, шляхом виконання відповідних державних і місцевих освітніх програм, надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та навчальних закладів.
 • Контролює дотримання навчальними закладами усіх типів і форм власності законодавства у сфері освіти державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання.
 • Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками повної загальної середньої освіти.
 • Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних менших.
 • Забезпечує створення умов для збереження та розвитку культури та туризму, сприяє відродженню мистецьких осередків.
 • Забезпечує контроль за дотриманням правил охорони праці, техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах.
 • Розробляє та подає на розгляд селищної ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, культури, туризму та спорту.
 • Подає в установленому порядку статистичну звітність; організовує з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних.
 • Забезпечує виконання рішень селищної ради, виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу.
 • Організовує харчування дітей у навчальних закладах за рахунок місцевого бюджету та залучених коштів.
 • Сприяє органам опіки і піклування у виявлені дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту особистих і майнових прав даної категорії дітей.
 • Формує замовлення на видання підручників, навчально-методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними навчальні заклади.
 • Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах.
 • Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників та їх атестації.
 • Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах, інших підвідомчих закладах та надає практичну допомогу у проведенні відповідної роботи.

Освіта

Формування ефективної системи освіти є одним із основних завдань, що постає перед нашою громадою та органом управління освітою зокрема. Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради постійно вживає заходів щодо  забезпечення функціонування галузі освіти громади, її подальшого розвитку, створення умов для рівного доступу здобувачів освіти до якісної освіти.  Роботу Відділу освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради спланована так, щоб забезпечити безперебійну роботу всіх закладів освіти громади. Продовжує роботу колегія при відділі освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради.  У громаді забезпечено стабільність у роботі закладів освіти, задовольняються потреби населення в отримані дошкільної та повної загальної середньої освіти.  У Вороновицькій ТГ функціонує 16 закладів освіти: 7 закладів дошкільної освіти, 9 закладів загальної середньої освіти, з них 4 з дошкільним підрозділом. У закладах дошкільної освіти організованим вихованням і навчанням охоплено 456 дітей. У закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 н.р. навчається 1536 дітей.  До вимог концепції «Нова українська школа» всі кабінети початкової школи оснащені відповідним сучасним обладнанням. В усіх закладах освіти забезпечено безкоштовним харчуванням дітей пільгових категорій та учнів 1-4 класів.

Культура і туризм                                                                                                                                                           Робота у галузі культура Вороновицької територіальної громади проводиться відповідно до таких напрямків як:

 • мистецький;
 • туристичний;
 • культурно-мистецька освіта;
 • бібліотечна справа;
 • охорона культурної спадщини.

Основними завданнями в галузі культури є:

– сприяння створенню, збереження та розвитку культури, культурної самобутності корінних народів і національних меншин України, всіх видів мистецтв;

– пошук та збереження нематеріальної культурної спадщини, в тому числі традиційної народної культури, мов, діалектів, фольклору, традицій, звичаїв і обрядів,  народних художніх промислів та ремесел тощо;

– створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня, естетичного виховання громадян, доступності освіти у сфері культури для дітей та юнацтва, розвитку закладів культури незалежно від форми власності, залучення до сфери культури інвестицій, коштів від надання платних послуг, благодійництва, інших не заборонених законодавством джерел;

– визначення естетичного виховання дітей  пріоритетом розвитку культури;

– забезпечення діяльності базової мережі закладів  культури, закладів освіти сфери культури;

– збереження музейних фондів, охорону культурної спадщини;

– розвиток туристичної галузі, розробка туристичних маршрутів.

Спорт

Фізична культура і спорт є важливою складовою частиною виховного процесу дітей, підлітків та учнівської молоді, які відіграють значну роль у зміцненні здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.Відділ освіти, культури, туризму та спорту Вороновицької селищної ради проводить роботу, спрямовану на стабілізацію розвитку масової фізичної культури і спорту, збереження та примноження всіх складових її діяльності. На заняттях діти вчаться долати себе і свої слабкості, йти вперед і не здаватися, формувати сильну особистість, здатну досягти багато чого. Фізична активність завжди пов’язана з різноманітними перешкодами і труднощами. Справляючись з ними, дитина піднімає самооцінку і гордість за свої досягнення. Стає поки ще маленьким, та все ж чемпіоном. Виростаючи, дитина не обов’язково стане олімпійським чемпіонам і великим спортсменом, якщо у неї немає до цього прагнення. Головне в тренуваннях, щоб вони подобалися дітям, і вони отримували від них задоволення.